مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SFF

مخفف عبارت SFF

Standard Flowgram Format
فرمت فلوگرام استاندارد (SFF) فرمت فایل...