مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SEZs

مخفف عبارت SEZs

Special Economic Zone Shenzhen
مناطق ویژه اقتصادی چین (SEZs) به مناطق...
SGCC

مخفف عبارت SGCC

State Grid Corporation of China
استیت گرید کورپوریشن چین، شرکت برق...