مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف APQP

Advance Product Quality Planning

برای تكوین محصول استفاده می شود بیشترین كاربرد آن در صنایع خودروسازی می باشد.
APQP
ارسال نظر

ارسال نظر