مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

PPR

مخفف عبارت PPR

Pinault-Printemps-Redoute
یک شرکت فرانسوی برگزاری چند ملیتی است...
PPR

مخفف عبارت PPR

Peste des Petits Ruminants
PPRيك بيماري شديد با انتشار سريع است كه...