مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SAS

مخفف عبارت SAS

Stability Augmentation System
سیستم‌های افزایندهٔ پایداری (SAS) نوعی...
ABAS

مخفف عبارت ABAS

Aircraft Based Augmentation System
سامانهء افزونگی بر پایهء هواپیما...
ILS

مخفف عبارت ILS

Instrument Landing System
سیستم خودکار فرود در هواپیماها که...