مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CEH

مخفف عبارت CEH

Certified Ethical Hacker
ین مدرك بر روی تكنیكها و تكنولوژیهای هك...
AUR

مخفف عبارت AUR

Arch User Repository
آرچ لینوکس (یا آرچ) یک توزیع گنو/لینوکس...