مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

KLM

مخفف عبارت KLM

Koniklijke Luchtvaart Maatschapij
کا ال ام (KLM) بخشی از شرکت هواپیمایی...
HTLC

مخفف عبارت HTLC

Hashed TimeLock Contract
به ویژگی خاصی اشاره دارد که برای ایجاد...
FNA

مخفف عبارت FNA

Flora of North America North of Mexico
گیاهان آمریکای شمالی (معمولاً به صورت...