مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SOPA

مخفف عبارت SOPA

Stop Online Piracy Act
قانون توقف سرقت آنلاینطرحی است که در ۲۶...
SOPA

مخفف عبارت SOPA

Socialist Party of Azania
حزب سوسیالیست آزانیا (آفریقای جنوبی)...