مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EST

مخفف عبارت EST

Esbjörn Svensson Trio
ایسبیرن سونسن تریو که به اختصار E.S.T.‎...
MDI

مخفف عبارت MDI

Multiple Document Interface
برنامه های MDI به برنامه هایی گفته می...
XP

مخفف عبارت XP

eXtreme Programming
برنامه‌سازی مفرط که به اختصار XP نیز...