مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NBCD

Natural Binary Coded Decimal

عدد دودویی طبیعی که به صورت ده دهی کد شده باشد.
NBCD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود