مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FAME

مخفف عبارت FAME

Fans of Adult Media and Entertainment Award
جایزه هوادارن سرگرمی‌های بزرگسالان به...