مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف برون

بیرون

کامل شده کلمه برون به معنای بیرون، ضد درون، منظر، آشکار در فارسی می‌باشد.
برون
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود