مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CAF
مخفف عبارت CAF
Confederation of African Football
کنفدراسیون فوتبال آفریقا مدیریت‌کننده و...
DATA
مخفف عبارت DATA
Debt, AIDS, Trade in Africa
سازمان بدهی، ایدز و تجارت در آفریقا...
AU
مخفف عبارت AU
African Union
اتحادیه آفریقا از جمله واژه‌های جدیدی...