مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CAF

مخفف عبارت CAF

Confederation of African Football
کنفدراسیون فوتبال آفریقا مدیریت‌کننده و...
DATA

مخفف عبارت DATA

Debt, AIDS, Trade in Africa
سازمان بدهی، ایدز و تجارت در آفریقا...