مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SOAS

مخفف عبارت SOAS

School of Oriental and African Studies
سواس، دانشگاه لندن (مدرسه مطالعات شرقی...
CAF

مخفف عبارت CAF

Confederation of African Football
کنفدراسیون فوتبال آفریقا مدیریت‌کننده و...
DATA

مخفف عبارت DATA

Debt, AIDS, Trade in Africa
سازمان بدهی، ایدز و تجارت در آفریقا...