مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

RAID

مخفف عبارت RAID

Redundant Array of Independent Disks
آرايه‌ پشتيبان ديسک‌‌هاي مستقل یا...
SAM

مخفف عبارت SAM

Sequential Access Method
روشی برای ذخیره و بازیابی داده روی یک...
ISAM

مخفف عبارت ISAM

Indexed Sequential Access Method
روش دستیابی ترتیبی شاخص‌دار (رویه‌ای...