مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MST

مخفف عبارت MST

Minimum Spanning Tree
درخت پوشای کمینه یا درخت فراگیر مینیمم...