مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SPO

مخفف عبارت SPO

Sozialdemokratische Partei Österreichs
حزب سوسیال‌دموکرات اتریش (SPO) حزبی...
JCPOA

مخفف عبارت JCPOA

Joint Comprehensive Plan of Action
توافق جامع و نهایی هسته‌ای وین با عنوان...
OVP

مخفف عبارت OVP

Osterreichische Volks Partei
حزب خلق اتریش (ÖVP) حزبی سیاسی در اتریش...
OPEC

مخفف عبارت OPEC

Organization of Petroleum Exporting Countries
سازمان کشورهای صادر کننده نفت با نام...