مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MBTI

مخفف عبارت MBTI

Myers-Briggs Type Indicator
آزمون شخصیت‌شناسی مایرز-بریگز (MBTI)،...
HELLP

مخفف عبارت HELLP

Hemolysis, Elevated Liver enzymes, and a Low Platelet
نشانگان هلپ (HELLP syndrome) جزو مجموعه...
WRI

مخفف عبارت WRI

Institute of Water Research
مؤسسه تحقيقات آب (WRI) به عنوان يكي از...
TENS

مخفف عبارت TENS

Transcutaneous Electrical Neural Stimulation
TENS یک شبیه ساز سیگنالهای عصبی است که...
DSM

مخفف عبارت DSM

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
متخصصان بهداشت روانی برای بر چسب گذاری...