مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

امک

مخفف عبارت امک

اتحاد مبارزان کمونیست
امک سازمانی ایرانی و کمونیستی بود که...