مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ISAM

مخفف عبارت ISAM

Indexed Sequential Access Method
روش دستیابی ترتیبی شاخص‌دار (رویه‌ای...
ESC

مخفف عبارت ESC

Electronic Stability Control
کنترل پایداری الکترونیکی به اختصار ESC،...