مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ADHD

مخفف عبارت ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder
اختلال کم‌توجّهی - بیش‌فعالی (ADHD) یک...