مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BPM

مخفف عبارت BPM

Business Process Management
مدیریت فرایند تجاری شامل مفاهیم، متدها،...