مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DG

مخفف عبارت DG

Distributed Generation
تولید پراکنده، تولید نامتمرکز، انرژی...
DG

مخفف عبارت DG

Dolce & Gabbana
دولچه اند گابانا یک خانه مد ایتالیایی...