مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FAQ

مخفف عبارت FAQ

Frequently Asked Questions
FAQ فهرستی از پرسش و پاسخ‌های رایج در...