مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DRT

مخفف عبارت DRT

Demand Responsive Transport
حمل و نقل پاسخگو یا حمل و نقل پاسخگو به...
DINK

مخفف عبارت DINK

Dual Income, No Kids
خانواده بدون فرزند به زوجی گفته می‌شود...
BFHI

مخفف عبارت BFHI

Baby Friendly Hospital Initiative
طرح بیمارستان دوست‌دار کودک (به اختصار...
MIMD

مخفف عبارت MIMD

Multiple Instruction, Multiple Data
در رایانش چند دستور چند داده (MIMD) به...