مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DODAG

مخفف عبارت DODAG

Destination Oriented Directed Acyclic Graph
گراف جهت دار غیر مدور مقصدگرا که به...
JCT

مخفف عبارت JCT

Juxtaglomerular Cell Tumor
تومور سلول جنب‌گلومرولی که نام دیگر آن...
FEN

مخفف عبارت FEN

Forsythe Edwards Notation
یادداشت برداری فورسیت–ادواردز (به شکل...
XBL

مخفف عبارت XBL

XML Binding Language
ایکس‌بی‌ال یک زبان مبتنی بر XML بر پایه...
FHS

مخفف عبارت FHS

Filesystem Hierarchy Standard
استانداردِ سلسله‌مراتبِ سیستمِ فایل...
CAD

مخفف عبارت CAD

Coronary Artery Disease
سُرخرگ کُرُنری یا شَریان اِکلیلی CAD...