مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HTLV

مخفف عبارت HTLV

Human T-Cell Lymphotrophic Viruses
ویروس لنفوتروپیک T انسانی تایپ یک...
TCP

مخفف عبارت TCP

Transmission Control Protocol
قرارداد هدایت انتقال، یا TCP که همچنین...