مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BLT

مخفف عبارت BLT

Build - Lease - Transfer
در قرارداد BLT، سرمایه خصوصی نسبت به...
EMI

مخفف عبارت EMI

Electric and Musical Industries
ایمی (EMI) یا گروه ایمی، شرکت چندملیتی...
GND

مخفف عبارت GND

Gemeinsame Norm Datei
برگه‌دان مستند فراگیر که به‌اختصار GND...
IRIPLA

مخفف عبارت IRIPLA

Iranian Association of the Intellectual Property Law
جمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران پيرو...
TRIPS

مخفف عبارت TRIPS

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
موافقتنامه راجع به جنبه‌های مرتبط با...