مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DODAG

مخفف عبارت DODAG

Destination Oriented Directed Acyclic Graph
گراف جهت دار غیر مدور مقصدگرا که به...
DAG

مخفف عبارت DAG

Directed Acyclic Graph
درعلوم کامپیوتر و ریاضیات، گراف جهت‌دار...
MST

مخفف عبارت MST

Minimum Spanning Tree
درخت پوشای کمینه یا درخت فراگیر مینیمم...
RDF

مخفف عبارت RDF

Resource Description Framework
آردی‌اف یا چارچوب توصیف منابع (RDF)...
BTSP

مخفف عبارت BTSP

Bottleneck Traveling Salesman Problem
مسئله تنگراه فروشنده دوره‌گرد...
STP

مخفف عبارت STP

Steiner Tree Problem
مسئله درخت اشتاینر، که به افتخار یاکوب...