مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SPO
مخفف عبارت SPO
Sozialdemokratische Partei Österreichs
حزب سوسیال‌دموکرات اتریش (SPO) حزبی...
PCC
مخفف عبارت PCC
Palmer college of Chiropractic
کالج کایروپرکتیک پالمر (Palmer college...
CBRN
مخفف عبارت CBRN
Chemical, Biological, Radiological and Nuclear defense
دفاع ش‌م‌پ‌ه (شین میم پ ه) (اختصاری...