مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SPO

مخفف عبارت SPO

Sozialdemokratische Partei Österreichs
حزب سوسیال‌دموکرات اتریش (SPO) حزبی...
PCC

مخفف عبارت PCC

Palmer college of Chiropractic
کالج کایروپرکتیک پالمر (Palmer college...