مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DVD
مخفف عبارت DVD
Developmental Verbal Dyspraxia
دیس‌پراکسی کلامی تکاملی یا به اختصار...
BIPM
مخفف عبارت BIPM
Bureau International des Poids et Mesures
اداره بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها،...
MeSHs
مخفف عبارت MeSHs
Medical Subject Headings
سرعنوان‌های موضوعی پزشکی مش‌ها مجموعه...
سمپ
مخفف عبارت سمپ
سرعنوان‌های موضوعی پزشکی
سرعنوان‌های موضوعی پزشکی ( سمپ ) مش ها...
ICRS
مخفف عبارت ICRS
International Celestial Reference System
سامانه بین‌المللی مرجع آسمانی با نام...
IfSAR
مخفف عبارت IfSAR
Interferometric Synthetic Aperture Radar
تداخل‌سنجی رادار دهانه ترکیبی که تداخل...
PIVX
مخفف عبارت PIVX
Private Instant Verified Transaction
Pivx یک پلتفرم پیشرفته از ارز دیجیتال...
KM
مخفف عبارت KM
Knowledge Management
مدیریت دانش، مدیریت دانایی یا مدیریت...
CRISPR
مخفف عبارت CRISPR
Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats
تناوب‌هایِ کوتاهِ پالیندرومِ فاصله‌دارِ...
VMM
مخفف عبارت VMM
Virtual Machine Manager
VMM یک ابزار متمرکز و یکپارچه با سایر...
MST
مخفف عبارت MST
Minimum Spanning Tree
درخت پوشای کمینه یا درخت فراگیر مینیمم...
SQA
مخفف عبارت SQA
Software Quality Assurance
تضمین کیفیت نرم‌افزار عبارتست از نظارت...