مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DVD

مخفف عبارت DVD

Developmental Verbal Dyspraxia
دیس‌پراکسی کلامی تکاملی یا به اختصار...
BIPM

مخفف عبارت BIPM

Bureau International des Poids et Mesures
اداره بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها،...
MeSHs

مخفف عبارت MeSHs

Medical Subject Headings
سرعنوان‌های موضوعی پزشکی مش‌ها مجموعه...
سمپ

مخفف عبارت سمپ

سرعنوان‌های موضوعی پزشکی
سرعنوان‌های موضوعی پزشکی ( سمپ ) مش ها...
ICRS

مخفف عبارت ICRS

International Celestial Reference System
سامانه بین‌المللی مرجع آسمانی با نام...