مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

نوپا

مخفف عبارت نوپا

نظام نوین اطلاعات پژوهشی ایران
«نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران»...
یوناکس

مخفف عبارت یوناکس

یک واژه نوین و اصیل در کیفیت و سلامت
یک واژه نوین و اصیل در کیفیت و سلامت...
PMS

مخفف عبارت PMS

Project Managment System
سیستم مدیریت روسازی ابزاری است هدفمند...
BJT

مخفف عبارت BJT

Bipolar Junction Transistor
ترانزیستورهای دو قطبی پیوندی، این نوع...
ISCA

مخفف عبارت ISCA

Iranian Scientific Commerce Association
انجمن بازرگانی ایران اهداف - گسترش و...
BNCT

مخفف عبارت BNCT

Boron Neutron Capture Therapy
درمان با گیراندازی نوترون بور مشهور به...
PET

مخفف عبارت PET

Positron Emission Tomography
مقطع نگاری (توموگرافی) با نشر پوزیترون...