مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

شما
مخفف عبارت شما
شهدای مؤتلفه اسلامی
شما هفته‌نامه و ارگان حزب موتلفه اسلامی...
FYI
مخفف عبارت FYI
For Your Improvement
برای بهبود متن یا توضیحات شما ( در جواب...
OBS
مخفف عبارت OBS
Organization Breakdown Structure
OBS همان ساختار شکست سازمانی یا به...
DCO
مخفف عبارت DCO
Dynamic Creative Optimization
DCO این امکان را پدید می‌آورد تا چندین...
ECPM
مخفف عبارت ECPM
Effective Cost Per Mille
عبارت eCPM به معنای هزینه موثر تبلیغات...