مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

شما

مخفف عبارت شما

شهدای مؤتلفه اسلامی
شما هفته‌نامه و ارگان حزب موتلفه اسلامی...
FYI

مخفف عبارت FYI

For Your Improvement
برای بهبود متن یا توضیحات شما ( در جواب...