مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IEO

مخفف عبارت IEO

Initial Exchange Offering
روشی برای جمع آوری کمک های مالی که برای...