مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MLS

مخفف عبارت MLS

multi layer switch
ام ال اس به معنای سوئیچ چند لایه میباشد...