مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OOPC

مخفف عبارت OOPC

Object Oriented Programming in C
آبجکتیو-سی یک زبان شی‌گرا است که با...
THE

مخفف عبارت THE

Times Higher Education
تایمز هایر اجوکیشن با مخفف THE مجله‌ای...
JREF

مخفف عبارت JREF

James Randi Educational Foundation
بنیاد آموزشی جیمز رندی (مخفف JREF) یک...
CATIA

مخفف عبارت CATIA

Computer Aided Three Dimensional Interactive Application
کتیا مخفف یک نرم‌افزار طراحی به کمک...
I2P

مخفف عبارت I2P

Invisible Internet Project
نسخه کنونی پروژه اینترنت مخفی یا به...