مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VLAN

Virtual Local Area Network

شبکه محلی مجازی یک دامنه پخش مجزا در سوئیچ شبکه است.

هر سوئیچ به صورت پیشفرض یک دامنه پخش است اما برای جلوگیری از توفان پخش بسته های اطلاعاتی و یا کاهش پخش بسته های اطلاعاتی در لایه 2، می توان با ایجاد شبکه های محلی مجازی، یک سوئیچ را به دو یا چند دامنه پخش مجزا تفکیک نمود.

دو رایانه ای که به یک سوئیچ متصل هستند چنانچه هر یک در یک شبکه محلی مجازی متفاوت باشند قادر به برقراری ارتباط در لایه 2 نخواهد بود.
VLAN
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود