مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LDA

مخفف عبارت LDA

Linear Discriminant Analysis
آنالیز تشخیصی خطی و تشخیص خطی فیشر...
TGA

مخفف عبارت TGA

Thermo Gravimetric Analysis
وزن سنجی حرارتی یا وزن سنجی گرمایی...
BPM

مخفف عبارت BPM

Business Process Management
مدیریت فرایند تجاری شامل مفاهیم، متدها،...
DWT

مخفف عبارت DWT

Discrete Wavelet Transform
تبدیل موجک گسسته در آنالیز تابعی، تبدیل...
TEM

مخفف عبارت TEM

Transmission Electron Microscopy
میکروسکوپ الکترونی عبوری یا TEM نوعی...
DSC

مخفف عبارت DSC

Differential Scanning Calorimetry
DSC یک تکنیک تحلیل دمایی است که در آن...