مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

AUT

مخفف عبارت AUT

American University of Technology
دانشگاه آمریکایی فناوری (AUT)، دانشگاهی...