مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MCA

مخفف عبارت MCA

Middle Cerebral Artery
سرخرگ مغزی میانی یا شریان مغزی میانی...
CMR

مخفف عبارت CMR

Cardiac Magnetic Resonance
تصویربرداری تشدید مغناطیسی قلبی عروقی...
PAP

مخفف عبارت PAP

Pulmonary Artery Pressure
PAP فشار شریان ریوی را نشان می‌دهد....
AVF

مخفف عبارت AVF

Arterio Venous Fistula
فیستول شریانی وریدی به ارتباط غیرطبیعی...
CAD

مخفف عبارت CAD

Coronary Artery Disease
سُرخرگ کُرُنری یا شَریان اِکلیلی CAD...