مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HRS

مخفف عبارت HRS

Hepatorenal Syndrome
سندرم هپاتورنال (اغلب به اختصار HRS) یک...
TGA

مخفف عبارت TGA

Thermo Gravimetric Analysis
وزن سنجی حرارتی یا وزن سنجی گرمایی...
AFI

مخفف عبارت AFI

Amniotic Fluid Index
AFI به معنی شاخص مایع آمنیوتیک است. این...
XBRL

مخفف عبارت XBRL

eXtensible Business Reporting Language
زبان گزارشگری تجاری برچسبی، زبان...
MMDS

مخفف عبارت MMDS

Multichannel Multipoint Distribution Service
یک سری باند فرکانس رادیویی که در اصل...