مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MAPPA

مخفف عبارت MAPPA

Maruyama Animation Produce Project Association
ماپّا (به ژاپنی: 株式会社 MAPPA، هپبورن:...