مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DVD

مخفف عبارت DVD

Developmental Verbal Dyspraxia
دیس‌پراکسی کلامی تکاملی یا به اختصار...
GCFR

مخفف عبارت GCFR

Gas cooled fast reactor
راکتور سریع خنک شده گازی یا راکتورهای...