مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

VD

مخفف عبارت VD

Venereal Disease
بیماری‌های آمیزشی یا عفونتهای منتقله...