مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

HRS

مخفف عبارت HRS

Hepatorenal Syndrome
سندرم هپاتورنال (اغلب به اختصار HRS) یک...
SVD

مخفف عبارت SVD

Spontaneous Vaginal Delivery
زایمان طبیعی خودبه‌خودی (SVD) هنگامی رخ...
AVD

مخفف عبارت AVD

Assisted Vaginal Delivery
زایمان طبیعی کمکی (AVD) هنگامی اتفاق...
DSM

مخفف عبارت DSM

Distributed Shared Memory
هنگامی که بین سیستم های توزیع شده از...