مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MAOI
مخفف عبارت MAOI
Monoamine Oxidase Inhibitor
مهارکننده‌های مونوآمین اکسیداز با نام...