مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MMDS

مخفف عبارت MMDS

Multichannel Multipoint Distribution Service
یک سری باند فرکانس رادیویی که در اصل...
DCS

مخفف عبارت DCS

Data Collection System
جمعآوری و پخش دادهها روی مناطق وسیع و...
WATS

مخفف عبارت WATS

Wide Area Telephone Service
سرویسی که تعداد نامحدودی از مکالمات را...
SPECT

مخفف عبارت SPECT

Single Photon Emission Computed Tomography
برش‌نگاری یا مقطع نگاری یا توموگرافی...
CT

مخفف عبارت CT

Computed Tomography
مقطع‌نگاری رایانه‌ای یا برش‌نگاری...
UWB

مخفف عبارت UWB

Ultra Wide Band
باند فوق وسیع یک فناوری‌ رادیویی است که...