مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

RAFAT

مخفف عبارت RAFAT

Royal Air Force Aerobatic Team
نام تیمی در مسابقات مانور هواپیمایی...