مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EOC

مخفف عبارت EOC

Emergency Operations Center
EOC به معنای مدیریت اطلاعات، مدیریت...