مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

EOC

مخفف عبارت EOC

Emergency Operations Center
EOC به معنای مدیریت اطلاعات، مدیریت...
FILA

مخفف عبارت FILA

Fédération Internationale des Luttes Associées
فدراسیون بین‌المللی سبک‌های همبسته کشتی...