مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

MDI

مخفف عبارت MDI

Multiple Document Interface
برنامه های MDI به برنامه هایی گفته می...