مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

ره

مخفف عبارت ره

رحمة الله علیه
«رحمة الله علیه» به معنی: «رحمت خدا بر...